Školní jídelna Heyrovského
AKTUALITY
27.09.2018
Přeplatky na stravném
Zákonný zástupce strávníka, který končí docházku a příští školní rok nebude navštěvovat školní jídelnu, si musí sám zažádat o vrácení přeplatku. Žádosti je možné stáhnout v sekci dokumenty, případně vyzvednout osobně v kanceláři stravenářky.Přeplatky na stravném

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace

__________________________________________________________________

IČO: 49466984, tel. 546 220 856, e-mail: sjheyrovskeho@email.cz

 

                                                          

                                             V Brně, dne 20. 9. 2019                                          

           

Výzva k podání nabídek

 

 

Zadavatel:       Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace

                       Heyrovského 611/32, 635 00 Brno - Bystrc

                       Tel.: +420 603 171 849

                       

                      kontaktní osoba zadavatele:

                       Bc. Radka Pollaková

                        ředitelka školní jídelny

 

                       

Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: šokový zchlazovač a zmrazovač

 

Typ veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu.                                                                                                                                                                    

Pro zadání veřejné zakázky není použito zadávací řízení upravené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.        Předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby méně než 2 mil. Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce méně než 6 mil. Kč bez DPH.

 

 

 1. Předmětem plnění je: dodání šokového zchlazovače a zmrazovače

 

 • kapacita : 10 x GN 1/1
 • automatické šokové zchlazování +3°C
 • automatické šokové mrazení -18°C
 • do 30 kg/cyklus
 • sonda jako příslušenství.

 

Součástí cenové nabídky dodavatele bude dovoz a instalace, nutno uvést dobu záruční lhůty.

 

 

 1. Termín a místo pro podání nabídek

 

Nejpozdější termín pro podání nabídek: 4. 10. 2019, do 12:00 hodin

Místo pro podání nabídek:     Školní jídelna

                                               Heyrovského 611/32, 635 00 Brno

 

Dodavatelé mohou podat své nabídky doporučeně poštou nebo osobně v kanceláři ŠJ v uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky a slovem "neotevírat". V případě podání nabídek poštou je rozhodující příjmové razítko školní jídelny. Nabídky doručené po uvedeném termínu nebudou otevřeny a budou vráceny dodavateli.

 

Zadávací lhůta: do 14. 10. 2019

 

 1. Doba plnění:

 

Předpokládaný termín realizace: 21. - 25. 10. 2019

 

 1. Místo plnění:

 

Školní jídelna Heyrovského 611/32, 635 00 Brno-Bystrc

 

 1. Jazyk nabídky:

 

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

 

 1. Dodavatel předloží:

 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v rejstříku zapsán

 

 1. Způsob hodnocení nabídek:

 

Hodnocení nabídek se provádí podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Za nejvhodnější nabídku je považována zejména nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a dalšími zohledněnými parametry (výbava, servis, záruční lhůta, výkon, energetická náročnost, atd.).

 

 1. Další požadavky:

 

8.1 Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu podle místa plnění s tím, že celková cena musí            

     obsahovat veškeré náklady na realizaci v místě plnění.

8.2 Na plnění nebudou neposkytovány zálohy. Splatnost faktury bude 30 dní od vystavení.

8.3 Požadavky, které budou součástí smlouvy s vybraným dodavatelem.

 

 1. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo:

 

- měnit zadání veřejné zakázky během lhůty pro podání nabídek

- zrušit zadání veřejné zakázky

- odmítnout všechny nabídky

- neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem

- ověřit údaje uvedené v nabídkách

- vyřadit nabídku, která nebude splňovat požadavky zadavatele dle této výzvy

 

                                                                                      

                                                                                        Bc. Radka Pollaková

                                                                                         ředitelka školní jídelny

  

 

Výzva zveřejněna na úřední desce dne 20. 9. 2019

 

Výzva stažena z úřední desky dne ………………...