Školní jídelna Heyrovského

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků v souladu s vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., veznění pozdějších novelizací. Pro zaměstnance ZŠ poskytuje závodní stravování na základě smlouvy (vyhláška č. 84/2005 Sb.). U cizích osob (strávníků) rozhoduje o povolení stravování ředitelka školní jídelny.

Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku v kanceláři stravenářky školní jídelny. Uvedené údaje jsou použity do matriky školní jídelny dle §2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dozor v jídelně dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší jídlo mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - §31, zákon č. 561/2004 Sb. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jednotlivé body.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Na dotovanou cenu oběda má nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud si bude chtít odebírat stravu do jídlonosičů další dny, musí nahlásit změnu a bude mu účtována plná cena oběda (tj. včetně provozních nákladů).

Všichni noví strávníci obdrží po zaplacení obědů čip za úhradu 60,-Kč. Strávníci jsou povinni předkládat čip při odebírání stravy v jídelně. Při ukončení stravování již nelze za použitý čip vracet zaplacenou částku, čip je nevratný. Cena čipů může být upravena v závislosti na změně cen dodavatele. Poškozený čip se nesmí používat ve snímačích, neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozeným čipem je povinen zakoupit nový čip za úhradu v plné výši.

Přihlašování a odhlašování je možné uskutečnit osobně nebo na tel. č.: 546 220 856 nejpozději do 13:00 hodin na následující den. Lze přihlásit a odhlásit přes internet (pouze do 12:30 hodin na následující den) na adrese: www.strava.cz. Odhlášky a přihlášky lze provádět na následující den pouze ve dnech, kdy probíhá školní výuka. Nelze brát jako den předem pro uskutečnění odhlášky nebo přihlášky stravy víkendy, prázdniny, státní svátky a ředitelské volno. Potřebné přihlašovací údaje obdrží strávník v kanceláři stravenářky školní jídelny.

  • Pro žáky, kteří jsou zařazeni do OPP ( Operační program pro potravinovou nouzi ) platí stejné povinnosti, hlavně při odhlašování stravy.

V případě onemocnění (první den nemoci) si může strávník vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázany). Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 11:00 do 11:30 hodin, po předložení čipu. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

V případě zapomenutí čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek. V průběhu týdne má strávník možnost požádat o náhradní stravenku pouze 2x. Pro následující odběr stravy je nutné zakoupit nový čip.

Přeplatek na stravném se vrací na základě písemné žádosti zákonného zástupce v hotovosti nebo na bankovní účet uvedený na žádosti. Nezletilému strávníkovi je vyplacena v hotovosti, se souhlasem zákonného zástupce, pouze částka do výše 200,-Kč.

Dietní stravování zajišťujeme pouze po individuální domluvě se zákonným zástupcem.

Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat §37 odst.1 - vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance základní školy: 11:40 - 13:50 hodin.

Polední přestávka zaměstnanců školní jídelny je stanovena: 10:45 - 11:15 hodin.

Výdej obědů pro cizí strávníky: 11:00 - 11:30 hodin.

 

Strávník si může vybrat ze dvou jídel podle jídelního lístku. Oběd č. 1 je automaticky při přihlášení. Oběd č. 2 si musí strváník objednat přes internet nebo v objednávkovém terminálu v jídelně nejpozději dva dny předem.

Strávníci (žáci) jsou zařazováni do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a celý školní rok platí cenu této kategorie. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna včetně - vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací.